Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Rok rozliczony

Absolutorium ściśle związane jest ze sprawowaniem przez radę gminy funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu przez wójta, a przedmiotem oceny jest prawidłowość prowadzenia gospodarki finansowej w ramach przyjętego budżetu, szczególnie stan zrealizowanych wydatków i dochodów budżetowych w stosunku do wielkości zaplanowanych. Zgodnie z przepisami art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym istnieje wymóg corocznego przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu i uzyskania z tego tytułu absolutorium.

Na ostatniej sesji Rady Gminy Lubanie radni jednogłośnie udzielili absolutorium za wykonanie budżetu w 2008 roku wójtowi Sławomirowi Piernikowskiemu (na zdjęciu), z którym rozmawiamy o rozliczeniu minionego roku.

- Ostateczną decyzję radnych poprzedziła ocena przedstawiona przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Jaka ona była?

- Ocena przez ten ważny organ oparta była na analizie realizacji dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów budżetowych, zadłużenie gminy i ogólnego wyniku finansowego. Nie bez znaczenia jest też ocena, czy kierowano się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami pieniężnymi.

- Na pewno jednogłośny werdykt daje satysfakcję...

- ...tym bardziej, że jest to ocena pracy całego samorządu i dobrze układającej się współpracy z Radą Gminy. Rok 2008 nie był dla nas łatwym, a mimo to przy niewielkim udziale dotacji i głównie ze środków własnych, wydatki ukształtowały się na poziomie 94 proc. Mimo takich uwarunkowań można powiedzieć, że nie zmarnowaliśmy kolejnego roku. Świadczą o tym nowe, bądź zmodernizowane odcinki dróg i chodniki, które w znaczący sposób nie tylko poprawiły ogólny wygląd gminy, ale zwiększyły bezpieczeństwo pieszych i innych uczestników ruchu drogowego, natomiast nowe środki transportowe, o jakie wzbogaciła się gmina czy modernizacja niektórych obiektów użyteczności publicznej dopełniają nasze osiągnięcia.