Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lubanie w 2010 roku

WÓJT GMINY LUBANIE
ogłasza otwarty konkurs ofert w celu zlecania organizacjom pozarządowym
i innym podmiotom zadań publicznych w zakresie:
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Lubanie w 2010 roku.

I. Zakres zadań:

- Organizacja szkolenia dzieci, młodzieży i seniorów zainteresowanych uprawianiem poszczególnych dyscyplin sportowych o zróżnicowanym stopniu zaawansowania,

- Szkolenie i doskonalenie instruktorów, trenerów i sędziów sportowych oraz organizatorów kultury fizycznej,

- Organizacja imprez sportowych, turniejów, festynów sportowych o zasięgu gminnym i regionalnym,

- Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych,

- Uczestnictwo w imprezach sportowych o zasięgu gminnym, regionalnym i ogólnopolskim.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację wymienionych zadań:

-sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.

III. Zasady przyznawania dotacji:

1. Preferowanie podmiotów z terenu gminy Lubanie,

2. Celowość wykorzystania środków,

3. Udokumentowanie podstaw prawnych działalności danego podmiotu,

4.  Koszty związane z realizacją,

5. Preferowanie spotkań integracyjnych, organizowanych dla środowisk z terenu gminy Lubanie.

IV. Termin realizacji zadania: 2010 rok

V. Termin składania ofert:

1. Oferty należy składać do 15 stycznia 2010 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Lubanie. Oferta o dotację na realizację wymienionych zadań dostępna jest na stronie internetowej www.lubanie.com.

VI. Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:

Komisja powołana przez wójta gminy Lubanie rozpatrzy oferty do 31 stycznia 2010 roku i dokona wybory według następujących kryteriów:

1. Celowość zadania,

2. Korzyści wynikające z realizacji zadania,

3. Udział podmiotu w dofinansowaniu zadania,

4. Dotychczasowe osiągnięcia podmiotu,

5. Preferencje lokalne.

VII. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji dofinansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Oferentem a Zleceniodawcą.

Uwaga: W konkursie mogą brać udział podmioty określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873).