Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

VIII Sesja Rady Gminy Lubanie

We wtorek 30 czerwca o godzinie 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z VI oraz VII sesji Rady Gminy.

5.      Przedstawienie dokumentów związanych z wykonaniem budżetu za rok 2014:

a) sprawozdania z wykonania budżetu gminy Lubanie,

b) informacji o stanie mienia komunalnego,

c) sprawozdania finansowego.

d) opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wyrażenia opinii     o przedłożonym przez Wójta Gminy sprawozdaniu z      wykonania budżetu gminy,

e) wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu  budżetu gminy przez Wójta Gminy i udzielenia absolutorium,

f) pisma Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy   z wykonania budżetu gminy .

6. Dyskusja nad problematyką związaną z wykonaniem budżetu gminy za 2014 rok oraz nad absolutorium dla Wójta Gminy.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubanie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2014.

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie na     lata 2015 – 2020.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania zgłoszonych kandydatów na ławników sądowych wybieranych na kadencję 2016-2019.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad najmu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Lubanie na czas nieoznaczony, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ten sam lokal.

13. Przyjęcie informacji  o zakresie  działań podjętych   w dziedzinie kultury    i rozrywki   w gminie Lubanie  w roku 2014.

14. Przyjęcie informacji w sprawie osiągnięć, problemów oraz wyników ze sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego    w placówkach oświatowych   w roku szkolnym 2014/2015.          

15.Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

16.Zakończenie obrad.