Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

X Sesja Rady Gminy Lubanie

W środę 21 października  2015 roku o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się X Sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.     Otwarcie sesji.

2.     Stwierdzenie quorum.

3.     Przyjęcie porządku obrad.

4.     Przyjęcie protokołu z  IX sesji Rady Gminy.

5.     Wybór ławników do Sądu Rejonowego we Włocławku:

a)     ustalenie regulaminu głosowania,

b)     powołanie Komisji Skrutacyjnej,

c)     przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników,

d)     przeprowadzenie wyborów,

e)     podjęcie uchwały stwierdzającej dokonanie wyboru ławników.

6.     Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Lubanie za I półrocze 2015 roku.

7.     Przyjęcie informacji o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych Wójtowi Gminy oraz Przewodniczącej Rady         Gminy.

8.  Przyjęcie informacji o realizacji zadań w zakresie sportu i rekreacji powierzonych Lubańskiemu Towarzystwu        

     Piłkarskiemu za I półrocze 2015 roku.

9.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie  

      na lata 2015 – 2020.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na 2015 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie od samorządu powiatu włocławskiego          zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

12. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

13. Zakończenie obrad.