Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

VII Sesja Rady Gminy Lubanie

Dnia 13 listopada  2019 r(środa)  o godz. 14:30  w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Lubaniu odbędzie się VII Sesja Rady Gminy Lubanie.

Proponowany porządek obrad:

1.       Otwarcie sesji.

2.       Stwierdzenie quorum.

3.       Przyjęcie porządku obrad.

4.       Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.

5.       Przyjęcie informacji o  stanie  utrzymania czystości   i porządku na terenie gminy.

6.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lubanie z organizacjami pozarządowymi

          oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego

           i o wolontariacie ( Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i poz. 1570 ), na 2020 rok.

7.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  ścieków na terenie

          gminy Lubanie.

8.       Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez gminę Lubanie

          od samorządu powiatu włocławskiego zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.

9.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu

          remontu ciągu pieszego przy drodze powiatowej.

10.     Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Lubanie na rok 2019.

11.      Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubanie

           na lata 2019-2027.

12.     Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Lubanie na lata 2015 – 2023.

13.     Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum wchodzącego

           w skład Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Lubaniu.

14.     Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza

           Jerzego Popiełuszki w Ustroniu.

15.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok.

16.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości.

17.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od środków transportowych.

18.      Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta określonej przez Prezesa Głównego

            Urzędu Statystycznego dla celów obliczenia podatku rolnego.

19.       Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lubanie.

20.       Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów

             komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych  i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

             przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

21.       Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Gminy Lubanie

             pod nazwą Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Lubaniu i utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Lubaniu.

22.       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków

             ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

23.       Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań własnych gminy Lubanie

             w zakresie rozwoju sportu

24.       Informacje bieżące, wolne wnioski.

25.       Zakończenie obrad.