Gmina Lubanie » Strona główna » z ostatniej chwili
z ostatniej chwili

Stypendia z Fundacji "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA"

Stypendia z  Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” przysługują dzieciom i młodzieży zamieszkałym w mieście Włocławek, gminie Brześć Kujawski, gminie Fabianki, gminie Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek i uczęszczającym do szkół na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek w roku szkolnym 2017/2018.

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie drugiej i trzeciej klasy dotychczasowych gimnazjów i dotychczasowych szkół ponadgimnazjalnych zlokalizowanych na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek, spełniający następujące warunki:

a)      są mieszkańcami miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek,

b)      osiągnęli średnią z przedmiotów na świadectwie z ubiegłego roku szkolnego 4,5 lub wyższą,

c)       legitymują się udokumentowanymi szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu, kultury,

d)       w roku przyznania stypendium nie ukończą 19 lat - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o 3-letnim programie nauki lub 20 lat - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych o 4-letnim programie nauki,

e)      angażują się w działania społeczne.

 Stypendium może zostać przyznane osobie, która spełnia łącznie warunki określone w  lit. od a)do e) oraz która uzyskała określoną przez Zarząd Fundacji minimalną liczbę punktów. Zarząd Fundacji określa wysokość funduszu stypendialnego na dany rok szkolny oraz liczbę osób, którym zostaną przyznane stypendia.

Wniosek o przyznanie stypendium w imieniu niepełnoletniego ucznia składa rodzic lub prawny opiekun. Uczeń pełnoletni składa wniosek we własnym imieniu.

 Do wniosku należy dołączyć:

a) kopię świadectwa z roku szkolnego 2016/2017 poświadczoną za zgodność z oryginałem przez szkołę, do której uczeń uczęszcza,

b) zaświadczenie o uzyskanych wynikach z egzaminu gimnazjalnego, w przypadku ukończenia gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017,

c) oświadczenia wnioskodawcy o średnim miesięcznym dochodzie netto na osobę w rodzinie za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Do dochodu wliczamy dochód z PIT poszczególnych członków rodziny, kwotę dochodów z gospodarstwa rolnego, rentę lub emeryturę, świadczenia z Ośrodka Pomocy Społecznej, świadczenia alimentacyjne. Całość należy podzielić przez 12 miesięcy i przez liczbę osób rzeczywiście pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym (rodzice ucznia i będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia, oraz dzieci niepełnosprawne bez względu na wiek). Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

d) w przypadku ucznia niepełnosprawnego kopię orzeczenia o niepełnosprawności potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez organ orzekający lub szkołę,

e) kopie dokumentów potwierdzających osiągnięcia ucznia (np. ze szkoły, klubu sportowego, itp.) oraz jego zaangażowanie społeczne poświadczone za zgodność z oryginałem przez ich wystawcę lub szkołę.

Wnioski o stypendia na rok szkolny 2017/2018 wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy dostarczyć do Fundacji lub przesłać pocztą na adres: Fundacja „ANWILDLA WŁOCŁAWKA” ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek do dnia 6 października 2017 r. Wnioski złożone po terminie określonym (w przypadku wniosków przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane.  Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski z załączonymi wszystkimi wymaganymi dokumentami.  Wnioski, które zostaną rozpatrzone negatywnie nie będą zwracane.

załączniki:

Regulamin program stypendialny 2017

Wniosek o przyznanie stypendium 2017

Oświadczenie dochod program stypendialny 2017